Impressum

Verantwortlech:
A:LL Schrëftsteller*innen
1, rue de Laroche
L-1918 Luxembourg
E-Mail: info@a-ll.lu
www.a-ll.lu
Vertrueden duerch:
Samuel Hamen (President), Nathalie Ronvaux (Vizepresident)
Internetoptrëtt:
Jean Back, Gast Groeber, Francis Kirps
Hiwäis:
A:LL iwwerpréift an aktualiséiert d'Informatiounen op hirem Site reegelméisseg an ass fir de Contenu verantwortlech. Et kënnen sech trotzdeem Date verännert hunn. A:LL kann aus deem Grond net fir nach net enregistréiert Verännerungen haftbar gemaach ginn. 
Linken op Säiten, vun deenen A:LL net Proprietaire ass, ginn nëmme mat de Proprietaire vun deene Säiten hirem ausdrécklechen Averständnis dohi gesat. Fir de Contenu vu Siten, op déi Linke vun A:LL hiféieren, ass A:LL net verantwortlech.
Den Inhalt vum Website a-ll.lu ass d'Proprietéit vun A:LL. 
 

Impressum:

Verantwortlich für den Inhalt:   

A:LL Schrëftsteller*innen
1, rue de Laroche
L-1918 Luxembourg
E-Mail: info@a-ll.lu
www.a-ll.lu
Vertreten durch:
Samuel Hamen (President), Nathalie Ronvaux (Vizepresident):

 
Internetseiten: 

Jean Back, Gast Groeber, Francis Kirps

Hinweis:

A:LL überprüft und aktualisiert die Informationen auf seiner Internetseite regelmäßig und ist für den Inhalt verantwortlich. Es können sich trotzdem Daten verändert haben. A:LL kann aus diesem Grund nicht für noch nicht eingetragene Veränderungen haftbar gemacht werden.

Links zu Seiten von denen A:LL nicht Inhaber ist, werden nur mit dem ausdrücklichen Einverständnis der Inhaber besagter Seiten hierher gesetzt. Für den Inhalt von Internetseiten, auf die Links von A:LL verweisen, ist A:LL nicht verantwortlich. 

Der Inhalt der Website a-ll.lu ist Eigentum von A:LL.